Jordan Phasey's systems may revolutionize hog waste disposal

Jordan Phasey's systems may revolutionize hog waste disposal