Triathlete works through deadly disease to compete

Triathlete works through deadly disease to compete