#TBT: White Lake Water Festival circa 1987

#TBT: White Lake Water Festival circa 1987