Hole 18: Par 5, 580 yards

Hole 18: Par 5, 580 yards