Hole 17: Par 4, 414 yards

Hole 17: Par 4, 414 yards