Hole 16: Par 4, 448 yards

Hole 16: Par 4, 448 yards