Hole 14: Par 4, 462 yards

Hole 14: Par 4, 462 yards