Hole 15: Par 3, 223 yards

Hole 15: Par 3, 223 yards