Hole 13: Par 4, 423 yards

Hole 13: Par 4, 423 yards