Hole 11: Par 4, 448 yards

Hole 11: Par 4, 448 yards