Hole 10: Par 3, 186 yards

Hole 10: Par 3, 186 yards