Hole 12: Par 5, 562 yards

Hole 12: Par 5, 562 yards