Hole 9: Par 4, 431 yards

Hole 9: Par 4, 431 yards