Hole 7: Par 4, 313 yards

Hole 7: Par 4, 313 yards