Hole 6: Par 5; 549 yards

Hole 6: Par 5; 549 yards