Hole 8: Par 4; 453 yards

Hole 8: Par 4; 453 yards