Hole 5: Par 3, 207 yards

Hole 5: Par 3, 207 yards