Hole 4: Par 5, 640 yards

Hole 4: Par 5, 640 yards