Hole 3: Par 4, 461 yards

Hole 3: Par 4, 461 yards