Hole 2: Par 3, 161 yards

Hole 2: Par 3, 161 yards