Hole 1: Par 4, 422 yards

Hole 1: Par 4, 422 yards